Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid
Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen ATK Carparts en de Klant uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden, evenals door de retour- en garantieaanvraag-procedure van ATK Carparts.

De voorwaarden zijn geldig vanaf schriftelijke bevestiging door ATK Carparts van de door de Klant geplaatste bestelling.

Indien er een bijzondere overeenkomst werd afgesloten tussen ATK Carparts en de Klant, en ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verkoopsvoorwaarden en de bepalingen in deze bijzondere overeenkomst, zullen de bepalingen uit deze bijzondere overeenkomst voorrang krijgen op tegenstrijdige bepalingen in de verkoopsvoorwaarden.

Het verzuim of uitstel van ATK Carparts in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de verkoopsvoorwaarden, kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten, nu of in de toekomst.

Bestelling
De Klant zal zijn bestelling(en) plaatsen via e-mail, fax of andere digitale platformen zoals Plan Manager en Ubench, en de webportal van ATK Carparts. Alle volgende correspondentie met betrekking tot deze bestelling moet gebeuren via een van deze kanalen, tenzij anders voorgeschreven in de bijzondere overeenkomst afgesloten tussen ATK Carparts en de Klant.  

De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van de goederen. De goederen zijn standaardgoederen welke niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werden. ATK Carparts heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de goederen niet aan de specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de Klant beantwoorden, wanneer de goederen aan de door de Klant omschreven specificaties beantwoorden.

In geval van annulering van de bestelling door de Klant, heeft ATK Carparts het recht een schadevergoeding te vorderen van 30% op de verkoopprijs, onverminderd het recht om de reële schade te vorderen.

Betaling
Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle facturen van ATK Carparts betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding. ATK Carparts is evenwel gerechtigd een voorschot of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering over te gaan.

De Klant is niet gerechtigd om betaling van de koopprijs op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van ATK Carparts, zelfs in het geval van eender welke klacht

die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de bestelling en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure. De Klant wordt bijgevolg nooit ontslagen van zijn plicht tot betalen van de koopprijs, binnen de overeengekomen termijn.

De koopprijs en de kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door ATK Carparts zijn ontvangen.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zoals bepaald op de factuur, is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15% op het totale openstaande en vervallen bedrag en dit vanaf de kalenderdag volgend op de vervaldatum tot aan volledige betaling. Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het openstaande en vervallen saldo verschuldigd, met een minimum van 125 euro, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd het recht van ATK Carparts om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Ingeval ATK Carparts kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde, blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de bestelling.

Levering
De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of weigering van de Klant om de geleverde goederen in ontvangst te nemen.

ATK Carparts zal een leveringskost aanrekenen voor bestellingen kleiner dan 250€ exclusief BTW, voor een bedrag van 10€ exclusief BTW. Bestellingen waarvan de waarde kleiner is dan 50€ exclusief BTW, kunnen in bepaalde gevallen opgestuurd worden via Bpost, hierbij komt een leveringskost bij van 8€ exclusief BTW.

Bij retour van de geleverde goederen, ongeacht de reden, dient de retourprocedure of in voorkomend geval de garantieaanvraag-procedure strikt te worden gevolgd. De retourprocedure en garantie-aanvraag-procedure, samen met de desbetreffende vereiste formulieren, zijn terug te vinden op de website van ATK Carparts.

Overdracht van risico en eigendom
Bij levering van de producten vindt ook de overdracht van risico’s plaats. De eigendom van de producten gaat over bij volledige betaling van de koopprijs en de kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik. De Producten blijven aldus eigendom van ATK Carparts tot volledige betaling, zelfs als deze zijn overgedragen of gemonteerd bij een derde persoon.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch Recht is steeds van toepassing tussen partijen. Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van ATK Carparts gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij ATK Carparts verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Klant.

Gebruik van gegevens en privacy
Gedurende de Verkoper-Koper commerciële relatie, zal de Verkoper of een met hem verbonden onderneming de door de Koper meegedeelde informatie (hierna “Data” genoemd), in zijn klanten relatie database bewaren conform alle wettelijke bepalingen op de bescherming van gegevens. De Verkoper zal de Data op geen enkele wijze meedelen aan derden die niet aan hem verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies Meer details over onze cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid